JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tingsrätten informerar

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig vid Jönköpings tingsrätt, lagmannen Karin Nacke:

E-post: karin.nacke@dom.se

Telefon: 036 15 67 01

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombudet, rådmannen Tord Edlund:

E-post: tord.edlund@dom.se

Telefon 036 15 67 14


Dataskyddsombud

Rådmannen Tord Edlund har utsetts till dataskyddsombud för Jönköpings tingsrätt och Hyres- och arrendenämnden i Jönköping. (Beslut Dnr 2018/170)

Frågor gällande tingsrättens hantering av personuppgifter och dataskydd enligt GDPR besvaras av Tord Edlund, telefon 036 15 67 14 e-post jonkopings.tingsratt@dom.se


 

Behandling av personuppgifter

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

  • häktning.
  • ansvar för brott.
  • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom.
  • internationell rättslig hjälp i brottmål.
  • fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.
  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera.
  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Tingsrättens lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Personuppgifterna behandlas som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderas sedan. Vid en eventuell polisutredning kan en del av inspelat material sparas så länge det är nödvändigt.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på tingsrätten och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter som rör dig

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan även ringa dem på 08-657 61 00 eller nå dem per post på adress:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Senast ändrad: 2019-06-19

För mer information

Kontakta tingsrätten med dina frågor.

Telefon växel
036-15 67 00

E-post
jonkopings.tingsratt@dom.se

Besöksadress
Hamngatan 15, 553 16 Jönköping

Postadress
Box 2243, 550 02 Jönköping

Receptionens öppettider
mån-fre 8:00-16:00