JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Psalmsångare döms men frias från påföljd

[2014-10-01] Jönköpings tingsrätt

Jönköpings tingsrätt dömer i dag onsdag 1 oktober 2014 fem tilltalade för ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med Svenskarnas partis demonstration i Jönköping den 1 maj. De tilltalade ska dock vara fria från påföljd.

Den 1 maj 2014 genomförde Svenskarnas parti en demonstration i Jönköping.

Partiet hade fått myndigheternas tillstånd att genomföra demonstrationen. Som en motreaktion genomfördes en gudstjänst utanför Sofiakyrkan i Jönköping. De fem personer som är tilltalade i målet deltog i gudstjänsten. De gick sedan i en grupp om sammanlagt ca 10 personer till korsningen Brunnsgatan/Barnarpsgatan där de satte sig i ring på gatan och sjöng psalmer.

De fem tilltalade har berättat att de uppfattade polisens befallning att lämna platsen men att de trots detta valde att sitta kvar. De har förklarat sitt handlande med att de som kristna haft en moralisk skyldighet att hindra nazismens framfart och att de försökte förhindra hatbrott. De anser att myndigheterna gjorde en felbedömning när Svenskarnas parti gavs tillstånd till demonstrationen.

Tingsrätten dömer de fem tilltalade för ohörsamhet mot ordningsmakten och motiverar sin dom enligt följande. De tilltalade har deltagit i en folksamling som stört den allmänna ordningen. Polisens agerande mot de tilltalade har inte utgjort en otillåten inskränkning av de tilltalades religions-, yttrande- och mötesfrihet. De åtgärder som polisen vidtagit vid tillfället har inte varit oproportionerliga. Det är i första hand myndigheterna som ska göra intresseavvägningar mellan motstående enskilda och allmänna intressen.

De tilltalade ska dock vara fria från påföljd. De har motiverat sitt agerande med att de tog ställning mot åskådningar och värderingar som är oförenliga med ett demokratiskt samhälle, såsom nazism och rasism på bland annat genetisk grund. Med hänsyn till detta, och med hänsyn till den ringa påverkan av ordningen som gärningarna i praktiken kom att få, anser tingsrätten det uppenbart oskäligt att döma de tilltalade till påföljd. De ska därför inte få någon påföljd.

Tingsrättens dom kan överklagas till Göta hovrätt. Överklagandet ska ha inkommit till tingsrätten senast den 22 oktober 2014.

 

 

Senast ändrad: 2014-11-12

För mer information kontakta:

Annika Rojas Wiberg
Rådman
annika.rojaswiberg@dom.se

Expeditionsgruppen
036-15 67 00
jonkopings.tingsratt@dom.se

Målnummer:

B 1995-14